1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a užitné plochy areálu kempu, jejímž provozovatelem je společnost Camp Velo s.r.o., Vratěnín 92 , IČ: 18041256
 2. V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování (dále host).
 3. Objednávku, která byla provozovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 60 dnů před oznámeným dnem příchodu.
 4. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 17:00 hod. Host je povinen opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 10:00 hod. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.
 5. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.
 6. Host platí za ubytování předem.
 7. Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Jsou povinni dodržovat vyhlášky městyse Vratěnín a vyhlášku týkající se pásma hygienické ochrany vodního zdroje.
 8. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.
 9. V době od 22:00 hod. do 8:00 hod. je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 1:00 do 8:00 hod.
 10. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze po domluvě s provozovatelem kempu a to na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.
 11. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána. Parkování vozidel v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, byť jen na krátkou chvíli, je podmíněno umístěním záchytné nádoby pod motorovou částí zaparkovaného vozu, kterou poskytne provozovatel.
 12. Všichni návštěvníci a osoby pobývající v areálu kempu mohou parkovat motorová vozidla pouze na místech k tomu určených, a to na základě souhlasu provozovatele areálu kempu. Provozovatel areálu kempu si vyhrazuje právo provést odtažení automobilu, který je zaparkovaný v rozporu s tímto ujednáním, tedy na místě, které není vyhrazeno pro parkování a na základě souhlasu.
 13. Maximální rychlost v prostorách areálu je 5km/h.
 14. V celém areálu kempu, je zakázáno používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva.
 15. Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
 16. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách provozovatele.
 17. Psy se mohou pohybovat po areálu kempu pouze na vodítku. Zvířecí mazlíčky je vhodné venčit mimo areál, případně je nezbytné po nich v kempu udržovat pořádek!
 18. Provozovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde provozovatel neručí.
 19. Každý host bere na vědomí, že areál kempu je monitorován kamerovým systémem provozovatele kempu a tudíž každý host tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto kamerovým systémem, přičemž s tímto souhlasí.
 20. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování nebo vstupenky host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.
 21. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení provozovatele, bude po této osobě vymáhána minimální částka 500, – Kč nebo dle skutečné výše.
 22. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací provozovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.
 23. Host je povinen dodržovat vyhlášku č. 4/2021 Vratěnína, jinak může být vykázán a souhlasí, že jeho vozidlo může být odtaženo na jeho náklady.
 24. Host souhlasí s pořízením příležitostných fotografií nebo záznamů např. při kulturních, společenských nebo sportovních akcí, pokud nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje. Pořízené fotografie nebo záznamy budou použity pouze pro marketingové účely provozovatele.
 25. Host kempu souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných k evidenci ubytování a prohlašuje, že tyto údaje poskytnul dobrovolně.
 26. Hostům je zakázán vstup do privátních prostor areálu.

Tento Provozní řád kempu platí od 1.5.2024

Irena Boving
jednatel společnosti

Tvorba webových stránek: Webklient